۱۳۹۲ اسفند ۲۷, سه‌شنبه

حضرات نشسته در پشت ايميل آزادی ايران

هيچ معلوم هست حرف حساب شما چيست؟؟
شما حتا «گفتار نيک؛ پندار نيک، کردارنيک» را تمسخر گرفته و آنرا از هر نوشته و گفتاری منع میکنيد ولی در پی تشکيل کنگره ملی ايرانيان هستيد در حاليکه «ملی» را هم تخطئه میکنيد و درحاليکه میخواهيد «کنگره ملی ايرانيان» تشکيل بدهيد ولی با طيف بزرگی از مردم به دليل همين بخش از نوشته خود دشمنی ديرينه و کينه توزانه داريد.
نوشته ايد:
((4- مبارزات يکصدسال گذشته بخاطر هويت ملی نبوده، بلکه برای استقرار آزادی و گذار از سنت به مدرنيته بوده است.
 5- مبارزات بيش از يکصدساله آزاديخواهان، در مبارزه با پادشاهان وقت بوده، وپادشاهان در تقابل با خواست آزاديخواهان بوده اند.
6- تعيين روش مبارزاتی بعهده شورای رهبری است))

اصلا میفهميد مفهوم نوشته شما چيست؟؟
گذشته از آن عباس فخرآور اين جرثومه فساد و جاسوسی برای بيگانه اعتباری دارد که شما به او اشاره و استناد بکنيد؟؟

شما کی هستيد که برای مردم تعيين تکليف بکنيد؟؟

مبارزات يکصد ساله مردم به استناد گفته «ستارخان» به نماينده بلشويک های بالای سنگرش بخاطر هويت ملی بوده است و هست. او در پاسخ نماينده روس که میخواست بيرق جرثومه های توده ای و وابسته به روس را بالای سنگرش نصب کند پاسخ داد، «من میخواهم هفتادو دوملت زير بيرق ايران (من) باشندو تو ميخواهی من زير بيرق تو بروم» اين پاسداری از هويت ملی است. اين خواست مدرنيته به تنهایی نيست.

شما که عربده ـتشکيل کنگره ملی ايرانيان- را میکشيد پس چرا هنوز نخورده «استفراغ» می کنيد و حاضر نيستيد در اين به اصطلاح «کنگره ملی» تان، رنگ طرفداران نظام پادشاهی که جمعيت آنان بيشتر از شما است را بپذيريد و در ماده 5 نوشته خود با آن خط و نشان کشيده ايد؟؟  شما چکاره مردم هستيد که پيش از کنار هم گرد آمدن تعين تکليف کنيد.

اين دکان و دستگاه را جمع کنيد.

نمی بينيد اين کنگره بازی ها،  و کثافت کاری ها چه افتضاحی روی ميزها گذاشته و چطور بيگانه ها از اين بازی های مسخره امثال شما ها بهره جسته و همه مردم ايران را دور می زنند و با آخوند به توافق و لاس زدن سياسی میپردازند تا به آنجا که حقوق مسلم مردم پايمال می شود.

شرم کنيد و از تاريخ و لااقل گذشت 35 سال مسخره بازی بنام «مبارزه» دست برداريد.

در آخر نوشته ايد «پاينده ايران» پاينده کدام ايران؟؟  ايرانی که امثال فخرآور ها به نئوکان ها فروخته اند؟ يا ايرانی که مجاهد ضد خلقی به صدام حسين، و به آمريکا و روس و تروتسکی و امام حسين و علی و محمد فروخته و لچک به سرش کرده است و در پاريس عزاداری وزنجيرزنی عاشورا راه می اندازد؟؟  آن توده ای که امروز با وجود نابود شدن دکان و دستگاه کومونيسم هنوز عربده های بی مصرف «تروتسکی» را میکشد؟؟ با آن دسته از کومونيست ها که بين خودشان 12 شقه شده اند و ايران را نمی شناسند و دنبال «جهان وطنی» هستند؟؟

برداشت از یک ایمیل رسیده .
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed