۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان


در سرزمین من
هیچ کوچه ای
به نام هیچ زنی نیست
و هیچ خیابانی …
بن بست ها اما
فقط زنها را می شناسد انگار...
در سرزمین من
سهم زنها از رودخانه ها
تنها پل هایی است
که پشت سر آدمها خراب شده اند...
اینجا
نام هیچ بیمارستانی
مریم نیست
تخت های زایشگاهها اما
پر از مریم های درد کشیده ای است
که هیچ یک ، مسیح را
آبستن نیستند ...

در حالیکه برای دنیای آزاد  توجه به اجرای قانون حقوق بشر و پاسداری از حقوق

زنان یکی از شرایط داشتن جامعه ئی سالم است می بینیم که در اغلب کشور

ها بویژه کشورهائیکه دارای قوانین غیر استاندارد بین المللی اند و بی توجه بــــه 

حقوق شهروندان خود  و با تکیه به روشهای غیرقابل قبول و کهنه شده 

برای موجه جلوه دادن و اقتدار خود موازین بین المللی حفظ حقوق اساسی انسانها

را زیر پامیگذارند.

در چنین جامعه ئی قشری که مورد هجوم همه جانبه قرار میگیرد زنان آن جامعه

یعنی قریب 50% جمعیت کشور است که بدون حمایت قانون باید در آن جامعه 

زندگی و متحمل انواع ستم ها و خشونت ها قرار بگیرند .

در چنین جامعه ئی ما هرروز شاهد خشونت در  خانوادها و بهم خوردن ثبات 

جامعه . فساد دربین خانوادها در نتیجه جامعه میشویم . 

در جوامعی که دارای قوانین پیشرفته اجتماعی اند و همه قشرهای جامعه از 

حقوق خود بهره مند اند زنان آن جامعه تحت حمایت قانون قرار دارند و بد 

رفتاری و خشونت بر علیه زنان مجازات سنگینی را در بردارد . 

 جامعه جهانی  برای جلوگیری از این ظلم و تعدی نسبت به زنان در جوامع 

بسته و عقب مانده باید  به یک اقدام وسیع بین المللی دست بزند. 

و کشورهائی را که زنان آن از حمایت قانون بطورناعادلانه محرومند و مورد آزارو 

 خشونت قرار میگیرند  مورد تحریم و انواع مجازات بین المللی  قرارگیرند 

 تا  دنیا شاهد اینهمه زورگوئی وسنگسار و خشونت و حق کشی در مورد

زنان که مایه وجودی بشر هستند نباشد .   
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed